شب تنهایی ـ آریوداد

هان ای شب شوم وحشت انگیز ...
تا چند زنی به جانم آتش؟
یا چشم مرا ز جای بر کن ...
یا پرده ز روی خود فرو کن
یا باز گذار تا بمیرم
کز دیدن روزگار سیرم ...