قرار عاشقانه ـ آریوداد

جایی از خواب‌هایم با من قرار بگذار...
دستم به بیداری‌ات که نمی‌رسد..!!!
مجتبی عزیزی‌پور