دلم گرفته

یک وقت‌هایی آدم یک کارهایی میکنه که دست خودش نیست...
یک وقت‌هایی یک حرفی میزنه که نباید زده میشد...
اتفاقی میفته که نباید میفتاد...
اونوقت نمی‌دونی که چه گسی رو باید مقصر بدونی..؟
امروز از اون روزها بود که حرفی زدم که نباید میزدم و کاری کردم که نباید انجام میدادم...
دلم از دست خودم گرفته...
چه بارون قشنگی داره میاد...