یلداتان مبارک

یلدا...
این بلندترین شب سال...
این میلاد خورشید...
و این تولد زمستان...
به همه مبارک...

در میان شادی‌هایمان و در کنار گرمای خانوده‌یمان و گفت و شنودهای گرممان یاد سرمای شب کودکان کار باشیم...
و البته مسئولان بیشتر به فکرشان باشند..!!

یلداتان مبارک و جمعتان جمع و گرم و صمیمی...