امروز سالروز آشنایی من و هسرمه .
یادش بخیر...
چه زود گذشت...
عزیزم دوستت دارم...
سالروز آشناییمان مبارک